Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Stan na 10 lutego 2013 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 10 lutego 2013 r. złożono 253,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 534,1 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 81 577 umów o dofinansowanie na kwotę 344,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 237,8 mld zł, co stanowi 83,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 194,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 138,3 mld zł.

Comments Closed