know-how

Oferuję kompleksowe usługi począwszy od analizy planów inwestycyjnych poprzez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie projektu i wsparcie w okresie trwałości projektu.

Etap I Konsultacje i analiza

 • analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych lub krajowych i możliwości pozyskania dofinansowania
 • rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań finansowania projektów inwestycyjnych lub badawczych
 • wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naboru wniosków aplikacyjnych
 • symulacja oceny szans uzyskania wsparcia

Etap II Planowanie Projektu

 • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowanych terminów konkursów unijnych lub krajowych
 • propozycje rozwiązań alternatywnych
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów konkursowych

Etap III Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

 • sporządzenie wniosku o dotację unijną lub krajową
 • sporządzenie dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności lub biznesplanu, dokumentacji środowiskowej
 • pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc.)
 • przygotowanie analizy finansowej planowanego przedsięwzięcia
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
 • dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień (w razie potrzeby)

Etap IV Monitoring Inwestycyjny

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dofinansowania w okresie oceny wniosku
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu
 • doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego lub badawczego
 • przygotowanie wniosku o płatność

Etap V Rozliczenie projektu dofinansowanego ze środków unijnych lub krajowych

 • przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę zaliczki lub refundacji)
 • pomoc w zakresie zapewnienia warunków otwartego i przejrzystego procesu wyłaniania podwykonawców projektu
 • współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie
 • sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu