PARP : Wsparcie w ramach dużego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wsparcie w ramach dużego bonuProgram pilotażowy – edycja 2013

Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1  opracowanie:
a oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj:
a    podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,
b   jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c    instytuty badawcze,
d   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
e Polska Akademia Umiejętności lub przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późń. zm.[1] i siedzibę na terytorium Rzec

za pomocą PARP : Wsparcie w ramach dużego bonu.

Comments Closed