Studium Wykonalności

Studium wykonalności (feasibility study), analiza efektywności inwestycji

W ramach działalności oferują kompleksowe usługi doradcze, które:
– umożliwią moim  klientom podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych,
– pozwolą zidentyfikować i zredukować ryzyka występujące w prowadzonych aktywnościach gospodarczych,
– przełożą się na wprowadzanie efektywnych rozwiązań wspierających rozwój ich przedsiębiorstw.

Oferuję rzetelne i profesjonalne analizy i oceny efektywności inwestycji, a także analizy finansowe i analizy ekonomiczne, będące narzędziem umożliwiającym określenie możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa oraz strategii restrukturyzacji i rozwoju.
Przedmiotem  oferty są w szczególności studia wykonalności, zawierające kompleksową analizę i ocenę opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych.

Studium wykonalności (feasibility study) to dokument, który dostarcza wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która ma uczestniczyć w finansowaniu przedsięwzięcia.
W podstawowym ujęciu Studium wykonalności zbudowane jest z następujących elementów:
Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia/projektu
(geneza, koncepcja realizacji, uzasadnienie celowości, jego znaczenie dla realizowanej strategii).
Szczegółowe informacje o planowanym przedsięwzięciu
(opis, uwarunkowania techniczne, technologiczne, rynkowe, organizacyjne, źródła finansowania, oczekiwane efekty).
Analiza marketingowa
(rynek, segmentacja, istniejąca i przyszła konkurencja, kluczowe czynniki sukcesu, analiza PEST, określenie perspektyw i kierunków rozwoju rynku).
Założenia marketingowe
(marketing-mix).
Nakłady na realizację projektu
(materialne i niematerialne, źródła finansowanie, struktura nakładów)
System organizacji i zarządzania.
Założenia planu finansowego przedsięwzięcia
(łącznie z opisem metody prognozowania, założeniami do prognozy rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, bilansu oraz charakterystyką metod oceny opłacalności przedsięwzięcia).

Biznes plan – plan finansowy przedsięwzięcia i wariantowa symulacja sprawozdań finansowych.
Analiza efektywności inwestycji (ocena efektywności przedsięwzięcia).
Zagrożenia i czynniki ryzyka.
Analiza wrażliwości projektu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych.
Scenariusze realizacji przedsięwzięcia.

Zakres opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów studium wykonalności zależy od złożoności i specyfiki planowanych przedsięwzięć, celu sporządzania opracowania oraz indywidualnych oczekiwań klienta.