Portfolio dotacji

PROJEKTY UNIJNE

W latach 2004 – 2016 realizowałem samodzielnie, jako koordynator lub członek zespołu zlecenia polegające na opracowaniu dokumentacji dla projektów unijnych na łączną kwotę ponad 650 mln PLN. W ramach zrealizowanych usług obsługiwałem przedsięwzięcia współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

2017

 1. Opracowanie Biznes planu oraz planu komercjalizacji dla kompleksu sportowego Politechniki Łódzkiej, Akademickie Centrum Sportu PŁ „Zatoka sportu”.
 2. Opracowanie kilkunastu dokumentacji na dofinansowanie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 projektów z obszaru OZE dla instalacji fotowoltaicznych o mocy do 30 kW w woj. mazowieckim, łódzkim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim.

2016

 1. Opracowanie studium wykonalności dla projektu Rewitalizacji Teatru Powszechnego w Łodzi, dla projektu” Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 2. Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu „Termomodernizacja budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , działanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

2015

 1. Wykonanie opinii sądowej (biegły sądowy), dla III wydziału Sądu Cywilnego Odwoławczego w Łodzi. Wycena wartości przedsiębiorstwa AKME Pabianice.
 2. Realizacja 3 projektów badawczo-rozwojowych z zakresu mapowania i optymalizacji procesów zarządzania oraz wdrożenia informatycznych narzędzie wspomagających zarządzanie w prywatnych przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim.

2014

 1. Realizacja 8 projektów badawczo-rozwojowych z zakresu mapowania i optymalizacji procesów zarządzania oraz wdrożenia informatycznych narzędzie wspomagających zarządzanie w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim.
 2. Opracowanie strategii marketingowej na lata 2015-2016 dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi.
 3. Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie i biznes planu projektu pt. „Zakup i wdrożenie wyników prac badawczych w celu podniesienia konkurencyjności i potencjału innowacyjnego na rynku przedsiębiorstwa Stone Master S.A.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

2013

 1. Realizacja łącznie 9 projektów badawczo-rozwojowych z zakresu mapowania i optymalizacji procesów zarządzania oraz wdrożenia informatycznych narzędzie wspomagających zarządzanie w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego, działanie 1.5 Rozwój działalność b+r w przedsiębiorstwach.
 2. Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie i biznes planu projektu pt. „Dywersyfikacja działalności firmy Market Serwis Dariusz Troć poprzez uruchomienie nowego zakładu oraz uruchomienie innowacyjnej linii do pakowania surowców naturalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

2012

 1. Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu „Zakup aparatury badawczej do laboratorium mikro-spektrofluorymetrii na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania III.1, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 2.  Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu  „Budowa nowego gmachu dydaktycznego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania XIII.1, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 3. Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu „Elektroniczny system zarządzania i monitoringu systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania IV.2, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 4.  Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu „Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 1.3.1, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 5. Opracowanie dokumetu „Plan Strategiczny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. na lata 2012-2016”, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1w Łodzi, Łódź 2012
 6. Wiosek o dofinansowanie inwestycji „Zakup aparatury badawczej do laboratorium mikro-spektrofluorymetrii na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działania III.1, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 7. Studium wykonalności dla inwestycji „Zakup aparatury badawczej do laboratorium mikro-spektrofluorymetrii na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej”, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 8. Wiosek o dofinansowanie inwestycji „Budowa nowego gmachu dydaktycznego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania XIII.1, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 9. Studium wykonalności dla inwestycji „Budowa nowego gmachu dydaktycznego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej”, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 10. Studium wykonalności dla inwestycji „Elektroniczny system zarządzania i monitoringu systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej”, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 11. Wiosek o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 1.3.1, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 12. Studium wykonalności dla inwestycji „Opracowanie innowacyjnej i efektywnej kosztowo technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla”, Politechnika Łódzka, Łódź 2012
 13. Badanie innowacyjności projektu „Podniesienie konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii dla celów świadczenia usług”, Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012
 14. Badanie innowacyjności pomysłu „Uruchomienie laboratorium świadczącego badania diagnostyki molekularnej zwierząt”, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Łódź 2012
 15. Badanie stopnia dojrzałości wdrożeniowej „Uruchomienie laboratorium świadczącego badania diagnostyki molekularnej zwierząt”, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Łódź 2012
 16. Opracowanie dokumentu: Plan Strategiczny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. na lata 2012-2016, Łódź 2012
 17. Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu dla projektu rozbudowy zakładu produkcyjnego Stone Master S.A., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.3, Łódź 2012.
 18. Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu projektu budowy zakładu konfekcjonowania węgla dla firmy Market Serwis, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.3, Łódź 2012.

2011

 1. Opracowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu” Budowa Europejskiego Centrum Bio – Nano-Technologii ECBNT”” dla Politechniki Łódzkiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość działanie III.1: Wsparcie jednostek B + R (lipiec 2010 – wrzesień 2011).
 2. Zarządzanie projektem unijnym pt.  „Rozwój działalnosci on-line przedsiebiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowe platformy inteligentnego kojarzenia usług” realizowanym przez Spółkę Why Not USA s.j., współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne działanie IV.3 : e-technologie dla przedsiębiorstw.
 3. Zarządzanie projektem unijnym pt.  „Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa Liberty Motors Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania ICT” realizowanym przez Liberty Motors Sp. z o.o., współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne działanie IV.3 : e-technologie dla przedsiębiorstw

2010

 1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu dla projektu” Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa Liberty Motors Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania ICT” dla Liberty Motors Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne działanie IV.3 : e-technologie dla przedsiębiorstw (listopad 2010).
 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu dla projektu „Rozwój działalnosci on-line przedsiebiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowe platformy inteligentnego kojarzenia usług” dla Why Not USA s.j., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne działanie IV.3 : e-technologie dla przedsiębiorstw (listopad 2010).
 3. Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu dla projektu” Zakup i uruchomienie innowacyjnych linii technologicznych czynnikiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa STONE MASTER S.A. ” dla Stone Master S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (listopad 2010).
 4. Raport finansowy, rozliczenie końcowe realizacji projektu pt. „Modernizacja i wyposażenie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Łódzkiej” – Program Euro – Inżynier w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (czerwiec 2010).

2009

 1. „Projekt indywidualny” – Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu „Modernizacja Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (styczeń 2008 – luty 2009)
 2. „Projekt indywidualny” – Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu „Modernizacja Wydziału Chemii, Wydziału Biologii oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (styczeń 2008 – luty 2009)
 3. Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu dla projektu” Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa CYNO poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania ICT” dla Cyno Cyril Nockin, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne działanie IV.3 : e-technologie dla przedsiębiorstw (kwiecień 2008).

2008

 1. Opracowanie Biznes Planu dla „Multimedialnego Centrum Szkoleniowo Informacyjnego Województwa Łódzkiego” działające przy Instytucie Europejskim w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (styczeń 2008 )
 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” dla Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii (marzec-kwiecień 2008).

2006

 1. Opracowanie Studium Wykonalności do wniosku składanego przez Politechnikę Łódzką pt. „Laboratoria Zaawansowanych Technologii, Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (październik – styczeń 2006)

2005

 1. Biznesplan dla Laboratorium badania składu, struktury i właściwości materiałów Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. Biznesplan do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (SPO WKP) X 2005.
 2. Studium Wykonalności dla Sieci Laboratoriów Zaawansowanych Technologii działających w strukturze Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed. Biznesplan do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (SPO WKP) XI 2005.
 3. Opracowanie Studium Wykonalności do wniosku składanego przez Politechnikę Łódzką pt. „Modernizacja i Doposażenie Laboratoriów Mechatroniki i Mikrotechnologii w Centrum Doskonałości Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (wrzesień 2005)

2004

 1. Studium Wykonalności dla Studium Języków Obcych Politechniki Łódzkiej, Studium do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (SPORR) V 2004.
 2. Studium Wykonalności dla Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Studium do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (SPORR) V 2004.
 3. Biznesplan dla Centrum Doskonałości „Biotechnologia Przemysłowa” Instytutu Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Biznesplan do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (SPORR) XII 2004.
 4. Biznesplan dla Specjalistycznego Laboratorium Analiz Cukrowych Instytutu Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej. Biznesplan do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (SPORR) XII 2004.