oferta

Oferta usług w zakresie doradztwa i zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) obejmuje:

 • pomoc w dostosowaniu planowanego przedsięwzięcia (inwestycyjnego lub badawczo-rozwojowego) do wymogów konkursowych
 • wybór najlepszego źródła finansowania dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub badawczo-rozwojowego
 • sporządzenie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami
 • w razie potrzeby – opracowanie biznes planu, studium wykonalności, studium technicznej wykonalności
 • w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji środowiskowej
 • wdrożenie procedur księgowo-rachunkowych, związanych z etapem realizacji i rozliczania projektu finansowanego z zewnętrznych źródeł
 • monitorowanie i kontrolę realizacji projektu
 • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu
 • przygotowanie wniosku o płatność, wniosków sprawozdawczych
 • koordynowanie komunikacji z jednostką Wdrażającą i Zarządzającą danym programem pomocowych
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych
 • rozliczenie całego projektu

Moim wyróżniającym atutem jest także bezpośrednie powiązanie ze środowiskiem naukowym Politechniki Łódzkiej, które jest szczególnie istotne w przypadku innowacyjnych projektów inwestycyjnych (opracowanie opinii o innowacyjności, dokumentacji projektowych, technologicznych, funkcjonalnych) oraz w przypadku projektów rozwojowych, w których Politechnika Łódzka wspólnie z przedsiębiorcami realizuje zadania badawczo-rozwojowe.

Zapraszamy do kontaktu