Zarządzanie projektami

NCBiR : PCP w NCBR – rewolucja w zamówieniach B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 18-07-2013

Jak rozpisać przetarg na usługę, technologię lub zakup sprzętu, które jeszcze nie istnieją? Taki problem pętał instytucje publiczne, które zobowiązane są do przestrzegania Prawa Zamówień Publicznych. Naprzeciw temu wychodzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ogłasza dziś pierwszy w Polsce nabór potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych, które zostaną przeprowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych. To nowy tryb zamówień, polegający na pozyskaniu innowacyjnych, niedostępnych wcześniej na rynku produktów i usług. Na realizację pilotażowego przedsięwzięcia Centrum przygotowało 50 mln zł.

 

Wspieranie działalności innowacyjnej to obecnie jeden z kluczowych kierunków polityki Unii Europejskiej, zawarty m.in. w Strategii Europa 2020. Viviane Reding, komisarz UE ogłosiła, że Europa musi stworzyć środowisko biznesowe, które zachęci do szybkiego przekształcenia rezultatów prac badawczo-rozwojowych w innowacje. A jednym z kilku głównych instrumentów wspierania przez władze publiczne wzrostu innowacyjności gospodarki uznawane są obecnie zamówienia publiczne. Jednakże słabością zamówień publicznych w ich standardowej formule jest fakt, iż nie są w stanie wykreować zapotrzebowania na nowe produkty czy usługi, nieistniejące jeszcze na rynku. Odpowiedzią na ten problem są zamówienia przedkomercyjne (PCP – „pre-commercial procurement”) – koncepcja opracowana przez Komisję Europejską po to, by dać publicznym zamawiającym szansę angażowania się w poszukiwanie nowatorskich rozwiązań bez konieczności ponoszenia pełnego ryzyka za rezultaty podjętych inicjatyw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest pierwszą instytucją w Polsce, która skorzysta z tego rewolucyjnego mechanizmu.

 

– Administracja publiczna musi być innowacyjna, podobnie jak nauka, przemysł i usługi. Powinna przewidywać przyszłe zjawiska i reagować elastycznie, tego wymaga nieustannie zmieniająca się współczesna rzeczywistość. Idea tzw. „zamówień przedkomercyjnych” to zwiastun jakie będą samorządy czy instytucje centralne w przyszłości, kiedy tempo przemian technologicznych i cywilizacyjnych będzie coraz szybsze – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Program PCP to narzędzie, dzięki któremu słowo innowacyjność nabierze nowego, szerszego znaczenia – dodaje prof. Kudrycka.

 

Tryb zamówienia przedkomercyjnego (PCP) jest szczególnym podejściem do zamówień publicznych, ponieważ odnosi się on do zakupu przez sektor publiczny usług badawczo-rozwojowych, poprzedzonych rozpoznaniem

za pomocą Aktualności / NCBR.

PARP : Wsparcie w ramach dużego bonu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wsparcie w ramach dużego bonuProgram pilotażowy – edycja 2013

Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1  opracowanie:
a oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2  wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj:
a    podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,
b   jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c    instytuty badawcze,
d   międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
e Polska Akademia Umiejętności lub przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późń. zm.[1] i siedzibę na terytorium Rzec

za pomocą PARP : Wsparcie w ramach dużego bonu.

DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej / Programy krajowe / NCBR

Nowe przedsięwzięcie NCBR pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uchwałą nr 1/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r., pozytywnie zaopiniowała uruchomienie przedsięwzięcia pilotażowego dotyczącego wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Głównymi adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze. W chwili obecnej trwają w Centrum prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla konkursu w ramach przedsięwzięcia, którego uruchomienie planowane jest w marcu br.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami nowego przedsięwzięcia Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.

 

Nabór wniosków prowadzony jest od 19 marca 2013 r. do 2 maja 2013 r. (do godz. 24:00) wyłącznie w systemie elektronicznym pod adresem: https://sop.ncbr.gov.pl

za pomocą DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej / Programy krajowe / NCBR.