Aktualności

PARP : Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.)

ogłasza nabór wniosków w ramach VI edycji Programu Bon na innowacje.

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie.

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Usługę dla przedsiębiorcy może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa.

Całkowity Budżet Programu w 2013 roku dostępny dla Wnioskodawców to 6 745 000,00 zł.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi maksymalnie 15 000 zł.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania projektu w części nieobjętej wsparciem (tj. kwoty podatku od towarów i usług, wartości usługi netto przekraczającej kwotę 15 000 zł).

Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).

Nabór wniosków trwa od dnia 14 marca 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 16.30.

W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowejwww.parp.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.

Proces złożenia wniosku o udzielenie wsparcia obejmuje kolejno dwie obowiązkowe czynności – tj. złożenie (zarejestrowanie) wniosku o udzielenie wsparcia po jego wypełnieniu i zablokowaniu po pozytywnej walidacji poprzez naciśnięcie przycisku „złóż wniosek” w Generatorze Wniosków (link) orazformalne potwierdzenie złożenia wniosku w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji wniosku w Generatorze Wniosków, według jednego z niżej opisanych sposobów, zgodnie z pkt. 9.2 Wytycznych dla Wnioskodawców:

1) Podpisanie formularza z danymi wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl

lub

2) Podpisanie wydruku wniosku z Generatora Wniosków oraz złożenie go wraz z załącznikami w formie papierowej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia  wniosku w podany wyżej sposób wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie. W przypadku formalnego potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowegodecydująca będzie data stempla pocztowego/nadania przesyłki u operatora pocztowego.

Wnioskodawca nie może złożyć więcej niż jednego wniosku, który by podlegał jednoczesnej ocenie PARP. Wyłącznie w przypadku negatywnego wyniku oceny Wnioskodawca ma prawo ponownie złożyć poprawiony wniosek, pod warunkiem trwającego naboru.

Dokumentacja dla Programu Bon na innowacje (link)

za pomocą PARP : Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2013 r..

Informacje o gwarancji de minimis – Gwarancje deminimis

Informacje o gwarancji de minimis

Co to jest gwarancja?

Gwarancja jest zwykłą formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokona gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych.

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.

Co to jest gwarancja de minimis?

Jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

Gwarancja de minimis:

jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,

nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,

nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,

jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,

udzielona w 2013 r. w pierwszym roku jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% kwoty gwarancji.

Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33% udzielonej gwarancji.

Gwarancja w kwocie 3,5 mln zł odpowiada wartości pomocy publicznej w wysokości 112 408 euro (kurs średni euro w NBP w wysokości 4,1505 PLN/EUR z dnia 18 marca 2013 r.).

Co to jest kredyt obrotowy?

Jest to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Środki z kredytu obrotowego są wykorzystywane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt ten może być wykorzystany do zapłaty podatków czy składek ZUS, a także do zapłaty innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt może być udz

za pomocą Informacje o gwarancji de minimis – Gwarancje deminimis.

Witam na mojej stronie firmowej

Nazywam się Maciej Szczepańczyk, zapraszam do zapoznania się z nową stroną serwisu www mojej firmy.

W ramach prowadzonej działalności oferuję szeroko pojęte doradztwo gospodarczego, szczególnie w zakresie opracowywania dokumentacji służącej pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, tj. leasingu, kredytu, dotacji, inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych oraz w zakresie organizacji nowych przedsięwzięć biznesowych. Świadcząc swoje usługi współpracuję z szeregiem ekspertów z zakresu zarządzania, finansów oraz prawa gospodarczego.

Swoje usługi kieruję do małych i średnich firm, zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące mojej oferty można znaleźć w działach:

Projekty unijne
Planowanie biznesu/kreacja biznesowa
Zarządzanie projektami